Plan Ogólny Gminy Żelazków

mapa

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Gminy Żelazków podjęła Uchwałę Nr LXII/536/2024 z dnia 26 marca 2024 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego.

Projekt planu ogólnego zostanie sporządzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) przy współudziale wszystkich zainteresowanych.

Poszczególne etapy prac nad dokumentem będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 roku.

zdjecie_domki

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu ogólnego w formie papierowej – osobiście w Urzędzie Gminy (pok. nr 5), listownie na adres Żelazków 138, 62-817 Żelazków lub w formie elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej (na adres: ug@zelazków.pl) lub platformy ePUAP w terminie do dnia 07 czerwca 2024r.

link do ogłoszenia: https://www.bip.zelazkow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-651

link do elektronicznego wniosku: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność