Gmina Żelazków jest gminą wiejską położoną w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim. Obszar gminy znajduje się w środkowej części powiatu. Na północy graniczy ze Stawiszynem i Mycielinem, na południowym wschodzie z Opatówkiem i Koźminkiem, na południowym zachodzie z miastem Kaliszem, na wschodzie z Cekowem, natomiast na zachodzie z Blizanowem. Ogólna powierzchnia wynosi  11.361 hektarów i obejmuje obszar 114 km2. Liczba mieszkańców w gminie: 9375 w tym kobiet 4784 i mężczyzn 4591. Gmina Żelazków składa się z 35 miejscowości, z czego 25 wsi są wsiami sołeckimi. Sołectwa tworzą następujące wioski: 1. Anielin, Michałów, Witoldów, 2. Florentyna Biernatki, 3. Borków Nowy, 4. Borków Stary, 5, Czartki, 6. Dębe, 7. Garzew, 8. Goliszew, 9. Helenów, 10. Ilno, 11. Janków, 12. Kolonia Kokanin, 13. Kokanin, Niedźwiady, 14. Kolonia Skarszewek, 15. Pólko, 16. Russów, 17. Skarszew, 18. Skarszewek, 19. Szosa Turecka, 20. Tykadłów, 21. Wojciechówka, 22. Złotniki Wielkie, Strugi, 23. Złotniki Małe, Góry Złotnickie, 24. Zborów, Góry Zborowskie, 25. Żelazków.

 

Dostępność komunikacyjną tworzą dwie główne drogi wojewódzka nr 470 (Kalisz – Turek – Koło), droga krajowa nr 25 (Kalisz – Konin) oraz sieć dróg powiatowych i gminnych, z czego łączna długość dróg gminnych wynosi 88 km.

 

Teren gminy Żelazków należy do zlewni rzeki Prosny i Warty, jest odwadniany przez rzeki Swędrnię i Czarną Stugę. Obszary leśne zajmują ok. 8% powierzchni. Na terenach gminy znajdują się parki krajobrazowe wpisane do Państwowego Rejestru Zabytków oraz Ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część terenów gminy wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Swędrni”. Dolina, która powstała w okresie zlodowacenia środkowopolskiego, prezentuje unikatowe w skali kraju walory naturalnego krajobrazu. Występuje tu 714 gatunków roślin oraz liczne stanowiska ptaków.

 

Gmina ma charakter nizinny, rolno – przemysłowy. Dominują gospodarstwa rolno – ogrodniczo – kwiaciarskie, uprawy kukurydzy i buraków, sadownictwo oraz gospodarstwa zajmujące się hodowlą zwierząt. Na terenie gminy  Żelazków nie występują duże zakłady i fabryki, ale funkcjonują różnego rodzaju zakłady usługowe i produkcyjne. Głównym źródłem gospodarki jest przetwórstwo rolno – spożywcze.

 

W każdym roku wiele środków finansowych przeznaczanych jest na inwestycje służące potrzebom społecznym, dzięki którym zmienia się wygląd i estetyka otoczenia. Dzięki dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wyremontowano świetlice wiejskie w: Żelazkowie, Czartkach, Goliszewie, Złotnikach Małych, Kolonii Skarszewek, Kokaninie. Przy wsparciu funduszy unijnych pobudowano: chodniki i parkingi biegnące od boiska sportowego Orlik  w kierunku Ośrodka Zdrowia, kompleks edukacyjno – rekreacyjny w Kokaninie, sieć kanalizacyjną w miejscowości Żelazków, stację uzdatniania wody wraz ze studnią w Kokaninie, studnię głębinową na Pólku, przebudowano nawierzchnię placów przed Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Russowie i Skarszewie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku Urzędu Gminy.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność