Sieć EURES obchodzi w 2024 r. swoje 30-lecie!

Sieć EURES obchodzi w 2024 r. swoje 30-lecie!
„Godna praca w całej Europie” to hasło kampanii promującej jubileusz sieci EURES ale
też podsumowanie roli EURES jaką odgrywa na europejskim rynku pracy.
EURES (EURopean Employment Services) – Europejskie Służby Zatrudnienia, to powołana
przez Komisję Europejską sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na
rynku pracy (takimi jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne
i regionalne…), wspierająca mobilność zawodową mieszkańców na terytorium państw
należących do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)* i Szwajcarii.
Od 1994 r. do dziś sieć EURES pomaga pokonywać bariery na drodze do zatrudnienia,
ułatwiając osobom poszukującym pracy dostęp do ofert pracy za granicą oraz na bieżąco
dostarczając wiarygodnych informacji na temat krajowego rynku pracy oraz warunków życia
i pracy w państwach unijnych. Od tamtej pory EURES stał się nieodłącznym narzędziem
integracji europejskiego rynku pracy, zapewniając wsparcie dla osób szukających pracy
i pracodawców.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku, dała polskim obywatelom
możliwość korzystania z nowej usługi rynku pracy, jaką jest międzynarodowe pośrednictwo
pracy w ramach sieci EURES i w tym roku obchodzi 20 lecie swojego istnienia. Od tego czasu,
jako członek sieci EURES, aktywnie działa na rzecz mobilności pracowników w Europie
za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia, a od 2015 r. również Wojewódzkich
Komend OHP. Dzięki temu, polscy poszukujący pracy mogą korzystać z bogatej oferty
zatrudnienia w państwach członkowskich UE i EFTA, a pracodawcy z kolei mają dostęp do
szerszego rynku pracy, poszukując wykwalifikowanych pracowników spoza granic kraju.

Celem sieci EURES jest dążenie do stworzenia europejskiego rynku pracy poprzez:
➢ wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy,
➢ międzynarodowe pośrednictwo pracy na rzecz pracodawców oraz osób bezrobotnych
i poszukujących pracy,
➢ informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji ekonomicznej w krajach EOG
i Szwajcarii,
➢ udzielanie praktycznych wskazówek związanych z bezpiecznym wyjazdem do innego
kraju w celu podjęcia pracy,
➢ zapewnienie przejrzystość rynku pracy na terenie EOG.
Doradcy i Asystenci EURES w ramach wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy służą
swoją pomocą w zakresie:
➢ międzynarodowego pośrednictwa pracy dla osób poszukujących zatrudnienia oraz
przedsiębiorców rekrutujących wykwalifikowaną kadrę z krajów UE,
➢ dostępu do niezbędnych informacji o warunkach życia i pracy w krajach europejskich,
➢ organizacji projektów rekrutacyjnych w tym giełd i targów pracy dla krajowych
i zagranicznych pracodawców.

Partnerzy sieci EURES wymieniają między sobą wszystkie informacje na temat wolnych miejsc
pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy. Sieć nieustannie się
rozwija i rozbudowuje po to, by poprawić warunki swobodnego przepływu pracowników
wewnątrz EOG.

Koordynacją polskich publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES i rozwojem usług EURES
w Polsce zajmuje się Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
Usługi EURES świadczone są przez kadrę EURES, którą tworzy obecnie w Polsce prawie 40
doradców EURES w wojewódzkich urzędach pracy i wojewódzkich komendach Ochotniczych
Hufców Pracy (OHP). Doradcy EURES są wspomagani w realizacji zadań przez asystentów
EURES. Ponadto w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie całego kraju, co najmniej
jeden pośrednik pracy realizuje zadania i świadczy usługi EURES wobec polskich poszukujących
pracy oraz polskich pracodawców.

Szczegółowe informacje oraz kontakt do polskiej kadry EURES można znaleźć na stronie:
www.eures.praca.gov.pl

Na przestrzeni lat sieć EURES zmieniała się, dostosowując do realiów europejskiego rynku
pracy. Wprowadzono wiele innowacji technicznych wyróżniających usługi EURES, takie jak
np.:
➢ mechanizm kojarzenia ofert pracy z kandydatami portalu EURES który pomaga
pracodawcom znaleźć idealnych kandydatów, bez względu na język, dzięki
dopasowywaniu ofert do umiejętności osób pochodzących z różnych krajów,
➢ Europejskie Dni Pracy online, czyli wydarzenia rekrutacyjne i informacyjne online,
które wspierają bezpośrednie rozmowy kwalifikacyjne,
➢ czat online z doradcami EURES z dowolnego kraju, dzięki któremu osoby poszukujące
pracy lub pracodawcy mogą skontaktować się z doradcami EURES z innych krajów,
➢ kompleksowe wsparcie w relokacji pracownika do kraju zatrudnienia.
Po trzydziestu latach wyspecjalizowanej służby, EURES pozostaje kluczowym graczem
w kształtowaniu europejskiego środowiska zatrudnienia, obejmując 31 krajów
za pośrednictwem ponad 1000 doradców EURES, portalu EURES www.eures.europa.eu,
na którym znajduje się ponad milion zarejestrowanych CV i ponad 4,5 miliona ofert pracy.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność