BON ENERGETYCZNY – nowe świadczenie od dnia 1 sierpnia 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135, informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że w dniu 13 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego ( Dz. U. z 2024 r. poz. 859 ).

Ustawa powołuje nowy rodzaj świadczenia pieniężnego w postaci bonu energetycznego, który będzie przysługiwał jednorazowo gospodarstwom domowym, w oparciu o określone kryteria dochodowe tj.
– dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekraczała za 2023 r. kwoty 2500 zł
– oraz dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, w którym wysokość tego przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Ile wynosi bon energetyczny:
Na podstawie art. 2 ust. 7-9 ww. ustawy  bon ten przyznaje się w wysokości:
1) 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2) 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Ale jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się  w wysokości:
1)  600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2)  800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Zasada złotówka za złotówkę
Jeżeli wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r.  na osobę przekraczała ww. kwoty kryterium dochodowego, to bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. W przypadku gdy wysokość bonu jest niższa niż 20 zł, ten bon nie przysługuje.

Termin złożenia wniosku o bon energetyczny:

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie składać wniosek o bon energetyczny

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ). Wniosek składany  w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Formularz wniosku o wypłatę bonu energetycznego można pobrać:
– w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135,
– na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( www.gopszelazkow.pl ),
– na stronie Urzędu Gminy w Żelazkowie (www.zelazkow.pl)

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 62 769 11 32, 62 769 10 38, 519 389 931

Wniosek: /otwórz/
Oświadczenie: /otwórz/
RODO: /otwórz/
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa: /otwórz/
Oświadczenie o dochodach: /otwórz/

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność