Prace w zakresie naprawy rowów przydrożnych – Pólko, Szosa Turecka, Wojciechówka

WZDW w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole informuje, że w miesiącach lipiec – październik na terenie Gminy Żelazków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 470 Kościelec – Kalisz na odcinkach od km 56+695 do km 57+070 str. prawa; od km 58+010 do km 58+365 str. prawa, planuje wykonanie prac w zakresie naprawy rowów przydrożnych.
W związku z powyższym RDW w Kole prosi mieszkańców, którzy mają we wskazanej lokalizacji nieruchomości ze zjazdami, o wykonanie oczyszczenia przepustów pod w/w zjazdami przed planowanym wykonaniem prac związanych z naprawą rowów przydrożnych, ponadto w ramach w/w naprawy możliwa jest wymiana bądź ułożenie rury przepustu pod zjazdem, przy zachowaniu parametrów istniejących zjazdów przez firmę wykonującą roboty. Jednocześnie RDW w Kole informuje, że koszty związane z zakupem i ułożeniem rur pod zjazdami leżą po stronie właściciela nieruchomości do której ten prowadzi.
Ponadto Rejon Dróg informuje, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 645) utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującym się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
Rejon Dróg Wojewódzkich informuje, że wykaz dróg wojewódzkich wraz z ich lokalizacją oraz kilometrażem można znaleźć na stronie internetowej Zarządcy Drogi. Link do strony internetowej z mapą dróg wojewódzkich: https://wzdw.pl/drogi/mapa-drog-wojewodzkich
Uwaga!
Mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy pikietażem globalnym (kilometraż ewidencyjny drogi), a kilometrażem występującym w terenie.

Informacja WZDW: /otwórz/

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność