Rozpoczyna się weryfikacja dochodów najemców lokali komunalnych

Informujemy, że w związku z ustawowym obowiązkiem okresowej weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych wynajmowanych przez gminę rozpoczynamy procedurę. Wymóg ten został nałożony ustawą z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Art. 21c ustawy  z dnia 1 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadził przepis z którego wynika, iż gmina, nie częściej niż co 2,5 roku, weryfikuje spełnianie przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lokalu.

Weryfikacja krok po kroku:

  1. Każdy najemca podlegający weryfikacji otrzyma pisemne wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji; Wzór deklaracji: /otwórz/
  2. W wezwaniu wskazany będzie termin miesiąca od dnia otrzymania żądania gminy do złożenia deklaracji.
  3. W razie wątpliwości co do wiarygodności informacji i danych zawartych w złożonej deklaracji, najemca zostanie wezwany do udostępnienia dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w deklaracji (w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania);
  4. Następnie wysokość dochodów zostanie zweryfikowana według obowiązujących kryteriów i w przypadku ich przekroczenia zostanie obliczona nowa wysokość czynszu wg wzoru wynikającego z ustawy.
  5. W przypadku przekroczenia kryteriów zawartych w uchwale rady gminy najemca otrzyma wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu wraz z jego nową wysokością.

Jeżeli najemca:

  • nie złoży deklaracji lub nie udostępni żądanych dokumentów – Gmina może podwyższyć czynsz do kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali roku (zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego na okres od 1 kwietnia do 30 września 2024 r. jest to stawka 42,73 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu);
  • złoży deklarację lub żądane dokumenty po upływie wyznaczonego terminu – wysokość czynszu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem wynikającym z ustawy.

Nadmieniamy również, że pisemna odmowa przyjęcia podwyżki skutkuje rozwiązaniem umowy najmu, z upływem okresu wypowiedzenia.

Uspokajamy jednak, że jeżeli w okresie obowiązywania podwyższonego czynszu dochody najemcy ulegną obniżeniu, najemca może, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ostatniej podwyżki, wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości czynszu stosownie do aktualnie osiąganych dochodów.

Wzór deklaracji (doc): /otwórz/
Wzór deklaracji (pdf): /otwórz/

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność